Vad är en detaljplan?

En detaljplan styr hur mark- och vattenområden får användas inom ett visst område och vilka begränsningar som gäller. Detaljplaner är juridiskt bindande. Bygglov får inte beviljas om det inte stämmer med detaljplanen. Bygglovsnämnden kan dock ge bygglov även om en åtgärd strider mot detaljplanen om avvikelsen är liten och förenlig med detaljplanens syfte.

Detaljplaner regleras genom plan- och bygglagen (PBL), men påverkas också av andra lagar, exempelvis miljöbalken. Normaltid för att ta fram en ny detaljplan är minst ett år från uppstart, beroende på planens komplexitet.

Att ta fram en detaljplan styrs av en process som regleras av plan- och bygglagen.

Datum