Hur hanteras mina synpunkter?

Kommunen sammanställer de skriftliga synpunkter som inkommit under samråds- och/eller granskningstiden. Synpunkterna sammanställs och bemöts i en samrådsredogörelse och/eller i ett granskningsutlåtande som presenteras för kommunstyrelsen. Det är kommunens uppgift att se till helheten och att göra en lämplig avvägning mellan olika allmänna och enskilda intressen.

Datum