Varför har jag fått information om detaljplanen i min brevlåda?

Ni som har fått information om detaljplanen i brevlådan har bedömts vara närmast berörda av detaljplanen. Det är den kommunala lantmäterimyndigheten som tar fram en fastighetsförteckning som underlag för bedömningen.

Fastighetsägare, hyresgäster som berörs av förslaget, länsstyrelsen, kommunala myndigheter och andra som har intresse av förslaget har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Synpunkter på förslaget till detaljplan kan lämnas in vid två skeden under planprocessen; samrådsskedet och granskningsskedet.

Samrådet är till för att samla information i ett tidigt skede av processen. Utifrån de synpunkter som kommit in under samrådstiden, tillsammans med eventuella kompletteringar av utredningar, bearbetas förslaget inför nästa skede i processen som kallas granskningen. Under samrådstiden samlas skriftliga synpunkter in för att bearbetas vidare. Utifrån de synpunkter som kommit in under samrådstiden bearbetas förslaget inför granskningsskedet.

Granskningen är ett andra tillfälle att presentera och ställa ut förslaget till detaljplan. Även under granskningstiden finns möjlighet att lämna in skriftliga synpunkter på förslaget. Alla inkomna synpunkter sammanställs i ett så kallat granskningsutlåtande.

Nu när alla har fått möjlighet att tycka till om förslaget görs eventuella justeringar utifrån de synpunkter som kommit in. Därefter föreslås kommunstyrelsen besluta om att anta detaljplanen.

Datum