Husutstakning

Utstakning av byggnad

Vi tackar på förhand för att du hör av dig helst fem dagar före önskad åtgärd, så att vi ges möjlighet att förbereda, beräkna och planera in arbetet.

Grovutstakning

Grovutstakning sker innan schaktning påbörjas och innebär att käppar sätts ut i den blivande byggnadens hörn. Vi sätter också ut en höjdfix om så begärs.

Finutstakning

Finutstakning sker oftast efter schaktning och innebär att trådar spänns upp i blivande fasadliv. Tråd tillhandahåller vi, men profilstolpar i byggnadens hörn sätter du upp innan finutstakningen kan utföras. Dessa profiler måste ha god stabilitet för att vi ska lyckas få byggnaden vinkelrät och med rätt höjd. Byggnadsnämnden tar ut avgifter för bygglov, bygganmälan, rivningslov, förhandsbesked, nybyggnadskartor, utstakning med mera enligt fastställd taxa.

Varför utstakning?

Det är viktigt att en byggnad uppförs på rätt plats. Fel i plan eller höjdläge kan leda till dels anspråk på skadestånd från berörda grannar dels dryga kostnader för att rätta till fel i påbörjad byggnation. Om byggherren skall utföra utstakning skall sakkunnig enligt PBL (enligt 13§ MK) anmälas till PBL för godkännande.