Går det att bygga bostäder i bergtäkten?

Fortsatt brytning i Billingsryd öppnar upp för möjligheten att utreda framtida bostadsbyggnation vid bergtäkten. Genom att låta brytningen fortsätta öppnas täkten mer, vilket är en förutsättning för framtida bostadsområde.

Så länge brottet är öppet så går det inte bygga några bostäder i närheten. Områden som finns i ÖP 2025 går inte genomföra och inga nya områden blir till för än täkten är nedlagd och återställd, det vill säga tidigast 2035-2040. Detta beror på att sprängningar, buller, vibrationer och trafik sätter stopp för bostadsplaner. Skyddsavståndet för bostäder ligger på minst 500 meter från brytgräns.

Möjlig bostadsproduktion måste utredas närmare med hänseende till natur- och kulturvärden, Natura2000-område, naturreservaten Rånna-Ryd och Billingekleven och slutligen riksintressen för värdefulla ämnen, naturvård samt friluftsliv.

Datum