Mark till bostäder

Skövde kommun samverkar gärna med ditt företag (en juridisk person) för att bygga fler bostäder. Det kan vara såväl en- som flerbostadstadshus. I båda fallen förutsätter vi att ditt företag har ekonomisk förmåga och kompetens att agera som exploatör/byggherre.

Bygga på kommunens mark

För att få bygga på kommunens mark måste du som byggherre eller exploatöre erhålla en markanvisning. Här kan du läsa mer om våra riktlinjer för hur markanvisning fungerar. På underliggande sidor beskrivs förfarandet mera ingående (se Markanvisning). Här finns även de projekt på kommunal mark som är aktuella (se Ledig mark).

Projekt där byggherren/exploatören vill bygga på kommunens mark hanteras huvudsakligen av mark- och exploateringsenheten.

Bygga på egen mark

På dessa sidor behandlas inte situationen då en byggherre/exploatör har egen mark att bygga på. I vissa av dessa fall kan krävas smärre kompletterande markköp från kommunen och förändringar av kommunens gator m.m. I sådana fall krävs köpeavtal för marken respektive exploateringsavtal.

Projekt av detta slag hanteras antingen av planenheten (om detaljplan krävs) eller av bygglovsenheten (om detaljplan inte krävs).

Byggdialogen

Gemensamt för den som vill bygga bostäder på kommunens eller egen mark är att det är önskvärt att dialogen inleds i det forum som kommunen valt att kalla Byggdialogen.