Hur kan jag överklaga beslutet?

Beslutet att godkänna avtalet med Skanska kan överklagas till förvaltningsdomstolen enligt laglighetsprövning enligt kommunallagen. Tiden (tre veckor) för att överklaga börjar löpa när det justerade sammanträdes­protokollet har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. Överklaganderätt har du som är som är medlem i kommunen. Överklagan skickas till förvaltningsrätten.

Datum