Vilken hänsyn tas till naturvärdena?

Det är Länsstyrelsen eller mark- och miljödomstolen som fattar beslutet om tillstånd för täktverksamhet samt eventuell ny anslutningsväg. Det är alltså inte upp till Skövde kommun att göra dessa avvägningar.

Området kring täktverksamheten har mycket höga naturvärden (enligt Skövde kommuns naturvårdsprogram) samt lyder under lagstiftning för både naturreservat och Natura2000-område.

Datum