Vad är målbilden med Skövde Science City?

- Skapa en levande (24/7) urban miljö med nya mötesplatser

- Forma nya stadskvarter med blandat innehåll av bostäder, kontor, service med mera

- Gestalta en stadsdel med egen identitet, friare arkitektur och höga hus

- Stötta Science Park Skövde och högskolan med bostäder och lokaler för verksamheter och service

- Attrahera unga medborgare och företagare och stärka nya branschers närvaro och utveckling

- Utveckla Skövde centrum och koppla samman angränsande stadsdelar

- Förändra övergripande trafikstruktur och skapa bättre förutsättningar för kollektiv-, gång- och cykeltrafik inom östra delen av Skövde

Datum