Omsorg och socialt stöd


Samlade e-tjänster för Omsorg och Socialt stöd.

Anhörigstöd

Kräver ej e-legitimation Anhörigstöd kontaktförfrågan
Stödjer och hjälper du en make/maka, livskamrat, födälder, barn, syskon, annan släkting, vän eller granne? Vi finns för dig!

Avgifter och jämförelser

Kräver ej e-legitimation Jämförelsetjänst
Med hjälp av jämförelsetjänsten kan du som invånare jämföra olika delar av serviceutbudet i kommunen.

Kräver ej e-legitimation Preliminär uträkning av avgifter
Med hjälp av jämförelsetjänsten kan du som invånare jämföra olika delar av serviceutbudet i kommunen.

Kräver ej e-legitimation Inkomstförfrågan
En inkomstförfrågan ska fyllas i av var och en som får hjälp av sektor vård och omsorg. Med ledning av denna räknas ett avgiftsutrymme fram. Storleken på din avgift kommer att vara beroende av insatsernas omfattning och avgiftsutrymmets storlek.

Kräver ej e-legitimation Ansökan om jämkning av dubbla boendekostnader
Ansökan gäller för den som fått beviljat bistånd för särskilt boende.
Ansökan kan göras av den som flyttar från hyrd bostad och som har bostadstillägg/ansökt om bostadstillägg samt förmögenhet under tre prisbasbelopp.
Ansökan måste vara oss tillhanda senast tre månader efter inflyttning.

Blanketter i PDF-format

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Begäran om insatser enligt LSS

Om insatser enligt lagen om stöd och service.

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Blankett avsluta LSS insats_21-05-07.pdf

Om avslut enligt lagen om stöd av service.

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Återtagande om insatser enligt LSS
Om insatser enligt lagen om stöd och service.

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Samtycke  till inhämtande av uppgifter
Lämna samtycke till att LSS-handläggare inhämtar uppgifter om sökandes funtionsnedsättning och hjälpbehov.

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Ansökan om särskilt boende.pdf
Ansökan om plats i särskilt boende

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Jämkning vid dubbla boendekostander, ansökan om
Om du flyttar till någon av kommunens servicelägenheter eller äldreboende och får dubbla hyror under en tid, finns möjlighet att söka om jämkning.

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Boendestöd, ansökan om
Ansökan om bistånd enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen (SoL) i form av boendestöd.

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Bostadsanpassningsbidrag, ansökan om
Personer med funktionshinder kan söka bidrag för vissa åtgärder så att bostaden kan fungera ändamålsenligt.

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Ekonomiskt bistånd för boende i särskilt boende
Ansökan om försörjningsstöd för den som bor på äldreboende.

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Färdjänst
Ansökan om färdtjänsttillstånd.

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Färdtjänst, utlåtande av legitimerad personal
Blankett för utlåtande av legitimerad personal avseende behov av fjärdtjänst.

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Inkomstförfrågan
För att lämna inkomster för att få din hemtjänstavgift prövad.

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Riksfärdtjänst
Ansökan om riksfärdtjänst.

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Skadeanmälan
Anmälan av person- eller egendomsskada som du anser kommunen orsakat genom fel eller försummelse.

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Valfrihet i hemvården
Val av utförare i hemvården.

Extern utförare LOV

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Extern utförare LOV
Beställning av konton för externa utförare enligt LOV

Frivilliginsatser för att hjälpa flyktingar från Ukraina

Kräver ej e-legitimation  Anmäl dig som tolk i samband med flyktingkrisen

Du som har språkkunskaper i ukrainska och ryska (men även polska) kan anmäla ditt intresse för att hjälpa till i samband med att barn/ungdomar från Ukraina kommer till Skövde.

Kräver ej e-legitimation  Boende för flyktingar från Ukraina

Här tar vi emot anmälningar från dig som vill erbjuda boende för de flyktingar som kommer till Sverige till följd av kriget i Ukraina.

Hur kan jag bidra?

 Kräver ej e-legitimation Bli familjehem eller kontaktfamilj, intresseanmälan
Har du/ni plats och möjlighet att ta hand om ett barn som behöver extra mycket stöd?

Kräver ej e-legitimation Bli kontaktperson, intresseanmälan
Vill du ha uppdrag som kontaktperson åt någon med funktionsnedsättning eller åt en ungdom/vuxen som har behov av extra stöd?

Kräver ej e-legitimation Språkvän
Anmäl ditt intresse att ställa upp som volontär och Språkvän till en nyanländ, eller om du söker en språkvän att träna svenska ihop med!

Jag eller någon i min närhet behöver stöd

Kräver ej e-legitimation Anhörigstöd kontaktförfrågan Stödjer och hjälper du en make/maka, livskamrat, födälder, barn, syskon, annan släkting, vän eller granne? Vi finns för dig!

Kräver ej e-legitimation Ansökan om särskilt boende  Äldreboende inom Skövde kommun avsett för personer med behov av stora och omfattande insatser under hela dygnet.

Kräver ej e-legitimation Begravningskostnader, ansökan om ekonomiskt stöd Om du behöver hjälp med kostnader förenat med begravning kan du söka ekonmiskt stöd via denna tjänst.

Kräver ej e-legitimation Budget- och skuldrådgivning Denna e-tjänst är en kontaktförfrågan, gällande Budget- och skuldrådgivning.

Kräver ej e-legitimation Dödsboanmälan Denna e-tjänst är en kontaktförfrågan, gällande dödsboanmälan.

Kräver ej e-legitimation Ekonomiskt bistånd
Ansökan om försörjningsstöd.

Kräver ej e-legitimation Ansökan om / Avslut av Sysselsättningsresor Daglig verksamhet LSS

Kräver ej e-legitimation Familjerådgivning, kontaktförfrågan
Via denna tjänst kan ni skicka en förfrågan för att bli kontaktad av Familjerådgivningen.

Kräver ej e-legitimation Föreningsbidrag socialtjänst
Ansökan om föreningsbidrag till förening som bedriver verksamhet inom Socialtjänstens verksamhetsområden.

Kräver ej e-legitimation Förfrågan om kontakt
Har du en önskan om stöd och hjälp kan du göra en kontaktförfrågan till oss via denna e-tjänst.

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Orosanmälan, barn
Orosanmälan för barn

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Orosanmälan, vuxen
Orosanmälan för vuxen

Kräver ej e-legitimation Pluspolarekort, intresseanmälan
Ansökan om pluspolarekort för personer med funktionsnedsättning.

Kräver ej e-legitimation Serviceinsatser för föräldrar, barn och ungdomar
Om du önskar kontakt med oss, kan du via denna tjänst välja att boka en tid då vi ringer upp dig. Du kan också välja att bli uppringd någon gång inom 14 dagar.

Kräver ej e-legitimation Språkvän
Anmäl ditt intresse att ställa upp som volontär och Språkvän till en nyanländ, eller om du söker en språkvän att träna svenska ihop med!

Kräver ej e-legitimation Trygghetslarm
Ansökan trygghetslarm.

Kräver ej e-legitimation Trygghetslarm finska 
Ansökan trygghetslarm finska.

Den här e-tjänsten kräver att du loggar in med BankID Utredning Faderskap/föräldraskap
Här lämnar du uppgifter och bokar tid för ett möte när du ska genomgå Utredning föräldraskap.