Bygga, bo och miljö


Samlade e-tjänster för bygga, bo och miljö.

Blanketter i PDF-format

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Anmälningspliktiga byggåtgärder
Viss åtgärder, exempelvis ändring av bärande vägg, installation av braskamin, rivningsåtgärder är anmälningspliktiga.

 

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Bygglovsansökan 

Ansökan om bygglov och anmälan av kontrollansvareig med blankett, som skickas in via brev.

 

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Lantmäteriförrättning, ansökan om

En lantmäteriförrättning medför att fastigheter bildas, ändras eller samverkar kring gemensamma behov. Man kan också bilda och ändra rättigheter och bestämma var gränser går.

 

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Skadeanmälan
Anmälan av person- eller egendomsskada som du anser kommunen orsakat genom fel eller försummelse.

 

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Teknisk beskrivning

En bilaga till "Bygglovsansökan" och "Anmälningspliktiga åtgärder"

Uppdaterad : 2017-06-26 
Bygglov, attefall, tomtkö och ritningar

 Kräver ej e-legitimation Bygglovsansökan 
Via denna e-tjänst ansöker du om nybyggnad  av en och flerbostadshus,  E-tjänsten kräver inte e-legitimation.

Kräver ej e-legitimation Anmälan, Attefall, komplementbyggnad
Anmälan om Attefall.E-tjänsten kräver inte e-legitimation.

Kräver ej e-legitimation Bygglovansökan, Skylt
Ansökan om bygglov för skylt. E-tjänsten kräver inte e-legitimation.

Kräver ej e-legitimation Bygglovansökan, Utvändig ändring
Ansökan om bygglov för utvändig ändring. E-tjänsten kräver inte e-legitimation

Kräver ej e-legitimation Bygglovansökan, uterum/inglasad altan
Ansökan om bygglov för uterum/inglasad altan. E-tjänsten kräver inte e-legitimation.

Kräver ej e-legitimation Eldstad, anmälan
Vid installation eller ändring av eldstad/braskamin och/eller rökkanal krävs alltid en anmälan. Detta gäller för alla typer av byggnader. E-tjänsten kräver inte e-legitimation.

Kräver e-legitimation Förhandsbesked
För dig som vill bygga ett bostadshus på landet, där det saknas planer eller riktlinjer. E-tjänsten kräver inte e-legitimation. 

Kräver ej e-legitimation Nybyggnadskarta, beställning

Underlag för situationsplanen vid bygglovsansökan, visar hur fastigheterna får bebyggas. E-tjänsten kräver inte e-legitimation.

Kräver ej e-legitimation Ritningsarkiv
Här kan du hämta bygglovsritningar utan kostnad.

Kräver ej e-legitimation Rivningslov, ansökan om
Du måste ha rivningslov för att riva en hel eller delar av en byggnad. E-tjänsten kräver inte e-legitimation.

Kräver ej e-legitimation Strandskyddsdispens
I strandskyddade områden får du normalt inte bygga eller ändra något. Om du ändå skulle vilja bygga till exempel en brygga eller ett förråd kan du söka dispens från strandskyddet

Kräver e-legitimation Tomtkö  Nyregistrering till tomtkön
E-tjänsten kräver e-legitimation och direktbetalning via betalkort. När betalningen är godkänd har du en plats i tomtkön.

Uppdaterad : 2017-06-26 
Detalj- och översiktsplanering

Kräver ej e-legitimation Planbesked, anmälan
Om du planera en åtgärd som gör att en detaljplan behöver upprättas, ändras eller upphävas ska du ansöka om planbesked.

Uppdaterad : 2018-09-04 
El och energi

Kräver ej e-legitimation Elmätarställning
Anmälan om extra avläsning, flyttavläsning eller ändrad årsförbrukning.

Kräver ej e-legitimation Energi- och klimatrådgivning
Energi- och klimatrådgivning, ställ din fråga.

Uppdaterad : 2017-06-26 
Felanmälan, nedtagning av träd

Kräver ej e-legitimation Felanmälan fastigheter
Felanmälan och ärendehantering för dig som är lokalhyresgäst hos Skövde kommun.

Kräver ej e-legitimation Nedtagning av träd, ansökan om 
Har du önskemål om att träd som står på kommunal mark tas ned? Träd som står på kommunal mark, dvs. utmed gator eller på park- och naturmark, ansvarar sektor samhällsbyggnad för.

Uppdaterad : 2017-06-26 
Miljö och hälsa, vatten och avfall

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Miljösamverakan Östra Skaraborg (MÖS)
På Milösamverkan Östra Skaraborgs (MÖS) hemsida hittar du alla e-tjänster, blanketter och länkar som rör Miljö, avfall, vatten och avlopp.

Uppdaterad : 2017-06-26