Bygga, bo och miljö


Samlade e-tjänster för bygga, bo och miljö.

Bygglov, tomtkö och ritningar

 Kräver ej e-legitimation Bygglovsansökan, nybyggnation
Ansökan om bygglov som inte är Rivningslov, Förhandsbesked eller Eldstad. E-tjänsten kräver e-legitimation.

Kräver ej e-legitimation Anmälan, Attefall
Anmälan om Attefall. E-tjänsten kräver ej e-legitimation.

Kräver ej e-legitimation Bygglovansökan, Ny skylt
Ansökan om bygglov för skylt. E-tjänsten kräver ej e-legitimation.

Kräver ej e-legitimation Bygglovansökan, Utvändig ändring
Ansökan om bygglov för utvändig ändring. E-tjänsten kräver ej e-legitimation.

Kräver ej e-legitimation Eldstad, anmälan
Vid installation eller ändring av eldstad/braskamin och/eller rökkanal krävs alltid en anmälan. Detta gäller för alla typer av byggnader. E-tjänsten kräver e-legitimation.

Kräver e-legitimation Förhandsbesked
För dig som vill bygga ett bostadshus på landet, där det saknas planer eller riktlinjer. E-tjänsten kräver e-legitimation. 

Kräver ej e-legitimation Nedtagning av träd, ansökan om 
Har du önskemål om att träd som står på kommunal mark tas ned? Träd som står på kommunal mark, dvs. utmed gator eller på park- och naturmark, ansvarar sektor samhällsbyggnad för.

Kräver ej e-legitimation Nybyggnadskarta, beställning
Underlag för situationsplanen vid bygglovsansökan, visar hur fastigheterna får bebyggas. E-tjänsten kräver e-legitimation.

Kräver ej e-legitimation Ritningsarkiv
Här kan du hämta bygglovsritningar utan kostnad.

Kräver ej e-legitimation Rivningslov, ansökan om
Du måste ha rivningslov för att riva en hel eller delar av en byggnad. E-tjänsten kräver e-legitimation.

Kräver e-legitimation Tomtkö (öppnar i mars 2019)
E-tjänsten kräver e-legitimation och direktbetalning via betalkort. När betalningen är godkänd har du en plats i tomtkön.

Detalj- och översiktsplanering

Kräver ej e-legitimation Planbesked, anmälan
Om du planera en åtgärd som gör att en detaljplan behöver upprättas, ändras eller upphävas ska du ansöka om planbesked.

Felanmälan, nedtagning av träd

Kräver ej e-legitimation Felanmälan fastigheter
Felanmälan och ärendehantering för dig som är lokalhyresgäst hos Skövde kommun.

Kräver ej e-legitimation Nedtagning av träd, ansökan om 
Har du önskemål om att träd som står på kommunal mark tas ned? Träd som står på kommunal mark, dvs. utmed gator eller på park- och naturmark, ansvarar sektor samhällsbyggnad för.

El och energi

Kräver ej e-legitimation Elmätarställning
Anmälan om extra avläsning, flyttavläsning eller ändrad årsförbrukning.

Kräver ej e-legitimation Energi- och klimatrådgivning
Energi- och klimatrådgivning, ställ din fråga.

Miljö och hälsa, vatten och avfall

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Miljösamverakan Östra Skaraborg (MÖS)
På Milösamverkan Östra Skaraborgs (MÖS) hemsida hittar du alla e-tjänster, blanketter och länkar som rör Miljö, avfall, vatten och avlopp.

Blanketter i PDF-format

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Anmälningspliktiga byggåtgärder
Viss åtgärder, exempelvis ändring av bärande vägg, installation av braskamin, rivningsåtgärder är anmälningspliktiga.

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Ansökan om bostadsanpassningsbidrag
Enligt lagen om bostadsanpassning kan personer med funktionshinder få bidrag till vissa åtgärder som behövs för att anpassa bostaden så den fungerar ändamålsenligt. Ansökan gör hos sektor samhällsbyggnad.

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Bygglovsansökan
Ansökan om bygglov och anmälan av kontrollansvareig med blankett, som skickas in via brev.

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Förhandsbesked
För dig som vill bygga ett bostadshus på landet, där det saknas planer eller riktlinjer.

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Lantmäteriförrättning, ansökan om
En lantmäteriförrättning medför att fastigheter bildas, ändras eller samverkar kring gemensamma behov. Man kan också bilda och ändra rättigheter och bestämma var gränser går.

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Nybyggnadskarta, beställning
Underlag för situationsplanen vid bygglovansökan, visar hur fastigheten från bebyggas, vatten- och avloppsanslutningar mm.

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Skyddsrumsområde
Anmälan om byggnadsåtgärder på/i skyddsrumsområde

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Teknisk beskrivning
En bilaga till "Bygglovsansökan" och "Anmälningspliktiga åtgärder"