Blanketter i PDF-format

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Begäran om insatser enligt LSS

Om insatser enligt lagen om stöd och service.

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Blankett avsluta LSS insats_21-05-07.pdf

Om avslut enligt lagen om stöd av service.

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Återtagande om insatser enligt LSS
Om insatser enligt lagen om stöd och service.

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Samtycke  till inhämtande av uppgifter
Lämna samtycke till att LSS-handläggare inhämtar uppgifter om sökandes funtionsnedsättning och hjälpbehov.

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Ansökan om särskilt boende.pdf
Ansökan om plats i särskilt boende

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Jämkning vid dubbla boendekostander, ansökan om
Om du flyttar till någon av kommunens servicelägenheter eller äldreboende och får dubbla hyror under en tid, finns möjlighet att söka om jämkning.

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Boendestöd, ansökan om
Ansökan om bistånd enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen (SoL) i form av boendestöd.

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Bostadsanpassningsbidrag, ansökan om
Personer med funktionshinder kan söka bidrag för vissa åtgärder så att bostaden kan fungera ändamålsenligt.

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Ekonomiskt bistånd för boende i särskilt boende
Ansökan om försörjningsstöd för den som bor på äldreboende.

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Färdjänst
Ansökan om färdtjänsttillstånd.

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Färdtjänst, utlåtande av legitimerad personal
Blankett för utlåtande av legitimerad personal avseende behov av fjärdtjänst.

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Inkomstförfrågan
För att lämna inkomster för att få din hemtjänstavgift prövad.

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Riksfärdtjänst
Ansökan om riksfärdtjänst.

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Skadeanmälan
Anmälan av person- eller egendomsskada som du anser kommunen orsakat genom fel eller försummelse.

PDF-blankett, kräver PDF-läsare Valfrihet i hemvården
Val av utförare i hemvården.

Datum