Folkhälsopolitiska programmet

Folkhälsopolitiskt program förtydligar mandatperiodens viljeinriktningar för vad kommuns folkhälsopolitiska arbete ska fokusera på fram till 2022. Programmet har sin utgångspunkt i Vision Skövde 2025 och beslutades av kommunfullmäktige i mars 2020.

Det folkhälsopolitiska programmet sätter människan i centrum och fokuserar på att förbättra de förutsättningar som vi människor behöver för att må bra. Så att vi tillsammans kan bidra till gynnsamma livsvillkor och livsmiljöer i Skövde. Programmet är ett kommunövergripande styrdokument och tas fram i samverkan med Västra Götalandsregionen.

Läs gärna hela Folkhälsopolitiska programmet

Prioriterade områden 2019-2022:

Programmet innehåller tre politiskt prioriterade viljeinriktningar och tio fokusområden. Det tar hänsyn till att vi är en mångfald av invånare och ska ge förutsättningar för alla Skövdebor till en god hälsa på lika villkor. 

Goda och jämlika livsvillkor och levnadsvanor

Inom detta område arbetar vi aktivt med:

- Främja goda och jämlika livsvillkor oavsett socioekonomiska förutsättningar, identitet eller funktionsnedsättning och på så vis minska de påverkbara hälsoklyftorna.

- Stärka den sociala gemenskapen bland äldre, för att på så vis motverka ofrivillig ensamhet och psykisk ohälsa samt ge äldre möjlighet att påverka sin livssituation.

- Inspirera till goda och hälsosamma levnadsvanor bland barn, ungdomar och äldre.

Goda förutsättningar att fullfölja sina studier
  • Skapa förutsättningar för att alla barn ska få en god start i livet.

 

  • Stärka förutsättningarna för att alla barn och ungdomar ska ha likvärdiga möjligheter att fullfölja sina studier.

 

  • Stärka barn och ungdomars psykiska hälsa och motverka konsekvenser av psykisk ohälsa.
Trygga, attraktiva och tillgängliga livsmiljöer/boendemiljöer
  • Skövdes miljöer ska vara tillgängliga och utformas med medvetenhet om personer med funktionsnedsättning så alla kan ta del av samhället på lika villkor.

 

  • Medborgare ges möjlighet att vara en naturlig del i kommunens utveckling.

 

  • Skövdes miljöer ska vara fria från narkotika och dopning. Tidiga insatser ska genomföras för att minska bruket av alkohol, tobak, narkotika och spel.

https://skovde.se/socialt-stod/missbruk_beroende/Drogforebyggande-arbete/

 

  • Förebygga och tidigt upptäcka samt vidta åtgärder vid alla former av fysiskt och psykiskt våld i nära relationer (inkl hedersrelaterat våld).