flicka på trähäst

Statistik

I statistikens värld beskrivs allt i siffror och våra unika personligheter, förutsättningar och erfarenheter går inte att se - trots att de utgör innehållet i våra liv.

Hälsan är en av de saker som människor skattar högst och överlag har vi ett gott läge i Sverige och Skövde. Medellivslängden ligger bland de högsta i världen och spädbarnsdödligheten bland de lägst. men som kommun och region har vi möjlighet att förbättra den ytterligare eftersom hälsan är ojämnt fördelad i befolkningen.

(Rubrikerna är länkar till respektive statestikkälla)

 

Folkhälsodata - kommunfaktablad

Det finns en mängd olika statistikrapporter. Kommunfaktablad är en sammanställning av statistik om hälsan i Skövde och innehåller färdiga diagram och kartor. Statistiken baseras på ett urval av den statistik som finns i Folkhälsomyndighetens databas Folkhälsosdata.

 

Indikatorlabbet (ANDT)

Indikatorlabbet är en statistikdatabas där utvecklingen inom området alkohol, narkotika, dopning och tobak kan följas per kommun. Indikatorerna är framtagna och kopplade till den nationella ANDT-strategins olika mål. 

 

Öppna jämförelser Folkhälsa  

Öppna jämförelser är en sammanställning av indikatorer som gäller livsvillkor och levnadsvanor. Där hälsoeffekter av levnadsvanor jämförs på kommun- och regionnivå. Denna rapport över folkhälsoområdet är den tredje av sitt slag och tas fram av Sveriges kommuner och regioner i samverkan med Folkhälsomyndigheten.  

 

Statistikunderlag – Strategiunderlag för Vision Skövde 2040

Statistikunderlag tas fram i slutet av varje mandatperiod och synliggör hälsoläget i Skövde. Statistiken speglar flera aspekter utifrån vad som påverkar hälsan och består främst av register- och enkätdata hämtade från olika statistikdatabaser. Statistikunderlaget ligger till grund för analysen av invånarnas förutsättningar till en god och jämlik hälsa i Strategiunderlaget för Vision Skövde 2040.

CAN - drogvaneundersökningen

Västra Götalandsregionen har vart tredje år sedan 2013 tillsammans med Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) och kommunerna genomfört en totalundersökning av skolelevers drogvanor i årskurs 9 och år 2 på gymnasiet.