tre personer cyklar

Så här arbetar vi med folkhälsa!

Allt folkhälsoarbete har sin utgångspunkt i Skövdes vision. Ur ett folkhälsoperspektiv handlar det om att sätta människan i centrum och erbjuda invånare en trivsam miljö, känna glädje, tillhörighet och mening i tillvaron.

För att våra insatser i folkhälsoarbetet ska bli effektiva och framgångsrika behövs en kunskapsbaserad arbetsmodell och att vi under perioder fokuserar våra insatser. Vårt arbete behöver också vara långsiktigt, ske mellan olika sektorer, ha tydliga mål och vara strategiskt. Genom att ha en helhetssyn på kommun­invånarnas livsmiljöer (både fysiska och psykosociala) och levnadsvillkor (de ekonomiska och sociala förhållanden som omger individen) kan kommunens insatser lättare samordnas över sektorsgränserna och tillsammans med andra aktörer.

Inför varje mandatperiod tas ett strategiunderlag för visionen fram vilket speglar flera faktorer som vi vet har stor påverkan på människors hälsa. Det innehåller också en analys över vår väg mot visionen ur ett folkhälsoperspektiv med rekommendationer inför nästa mandatperiods utvecklingsarbete.

Kommunfullmäktige beslutar i början av varje mandatperiod om ett folkhälsopolitiskt program som tydliggör mandatperiodens viljeinriktningar. 

Kommunstyrelsen har ett särskilt uppföljningsansvar för rapportering av folkhälsoarbetet. Målsättningen är att folkhälsoperspektivet ska ingå i och genomsyra hela Skövde kommuns orga­nisation.