kille i skogen

Psykisk hälsa

Välmående ungdomar är en förutsättning för Skövde kommuns framtid. Dock pekar flera rikstäckande undersökningar bland ungdomar på en allt sämre psykisk hälsa, hög stressnivå i både skola och på fritiden samt sämre vanor vad avser kost och motion.

Därför beslutade folkhälsorådet och utbildningsförvaltningen 2009 i Skövde kommun att psykisk hälsa för denna grupp skulle prioriteras. Ett led i detta var att genomföra en enkät för alla elever på Gymnasium Skövde i syfte att kartlägga hur ungdomarna själva upplevde sin situation kopplad till psykisk hälsa.

Resultatet är sammanställt och återfinns i rapporten till höger. Utifrån resultatet genomfördes också fokusgruppsintevjuer med 8 grupper av gymnasieelever från olika program. Därefter har en lång rad av arbetsinsatser genomförts.

Under våren 2014 genomfördes en uppföljning av enkäten psykisk hälsa, rapporen hittar du här till höger.