Vad ska jag göra om jag inte har pengar till hyran?

Hyran är en av de viktigaste räkningarna att betala. Den som inte betalar sin hyra i tid kan bli avhyst (vräkt) från lägenheten.

 

Försök först lösa skulden på egen hand eller genom stöd från familj eller vänner. Ta kontakt med hyresvärden och se om det finns möjlighet till en avbetalningsplan. Om skulden har gått vidare till inkasso är det dem du kontaktar för att se om det finns möjligheter att betala av skulden. Saknar du pengar kan du kontakta Försörjningsstödsenheten och ansöka om ekonomiskt bistånd. Då görs en individuell bedömning av din situation. Kontakta gärna oss på Budget- och skuldrådgivningen för att få råd. Både Försörjningsstödsenheten och Budget- och skuldrådgivningen kan du nå via kommunens Kontaktcenter på telefonnummer 0500-49 80 00 och via Skövde kommuns webbplats. 

 

Här kan du läsa mer om hyresavtal, rättigheter och skyldigheter

Som hyresgäst har du både rättigheter och skyldigheter. De flesta villkor finns upprättat i avtal eller regleras i lagstiftning. En av dina skyldigheter är att betala hyran i tid. 

- Hyran betalas alltid i förskott och ska senast vara betald sista vardagen före varje kalendermånads början. T.ex. så ska juni månads hyra betalas senast den 31 maj.

- Hyresvärden har rätt att säga upp ett hyresavtal om hyresgästen inte betalar sin hyra. 

- Hyresrätten kan återfås om hyresskulden betalas inom tre veckor från det att uppsägning skett. I annat fall är hyresrätten förverkad vilket innebär att hyresvärden kan säga upp avtalet. 

- Upprepade förseningar och slarv med hyresbetalningen kan utgöra grund för uppsägning. Även upprepade störningar kan utgöra grund för uppsägning. 

- Om hyresgästen, trots påminnelser inte betalar in en obetald hyra, så kan hyresvärden uppmana hyresgästen att flytta ut från lägenheten på egen bekostnad. 

- Hyresvärden kan, efter formellt betalningsföreläggande för obetalda hyror, begära att Kronofogden avhyser/vräker hyresgästen från bostaden. En avhysning (vräkning) innebär att hyresgästen blir tvingad att flytta från sin bostad. Det är Kronofogden som genomför avhysningen.

Datum