Serviceinsatser beroende och anhörigstöd

Serviceinsatser är informerande, rådgivande och förebyggande och kräver inte att du genomför en utredning hos en handläggare. Du registreras inte i socialtjänstens register och det är kostnadsfritt.

Vi erbjuder serviceinsatser i form av behandlingsprogram, se nedan. Dessa pågår under en begränsad tid och vänder sig till vuxna som upplever problem kring alkohol, narkotika och spel om pengar. Vi erbjuder också serviceinsats för dig som är anhörig till någon med dessa bekymmer. Alla samtal och grupper är under dagtid på vardagar.

Återfallsprevention

Återfallsprevention sker enskilt eller i grupp med andra deltagare och syftar till att förebygga återfall i beroende. Deltagaren bör ha ett bestämt mål med sin nykterhet/drogfrihet för att kunna tillgodogöra sig kursen. Det är ett erbjudande till deltagaren om att testa nya strategier i livet. I återfallspreventionskursen lär vi oss att människors tankar styr vårt beteende och vårt beteende i sin tur påverkar våra tankar. Kan vi förändra våra tankar kan vi ändra mycket med vårt beteende. 

Under kursens gång pratar vi bland annat om att hantera tankar på alkohol/drogen, att hantera sug och planera för nödsituationer.   

För att delta i kursen krävs: 

-          Att deltagaren har påbörjat sin drogfrihet/nykterhet innan kursstart.  

-          Att deltagaren är drogfri/nykter under de 10 veckorna kursen pågår. Detta för att få tillgång till en opåverkad hjärna då det är våra tankar vi ska arbeta med.  

-          En önskan om att vilja förändra och jobba med sig själv och sitt beteende.  

-          Att deltagaren besitter basala läs-och skrivfärdigheter.  

-          Att deltagaren deltar aktivt under träffarna och gör hemuppgifter för att uppnå bästa effekt av kursen. 

 

Motivational Enhancement Therapy (MET)

MET är en manualbaserad behandling som syftar till att uppmuntra och utveckla motivation till att ändra problematiska alkoholvanor. Under programmet kartlägger vi alkoholvanorna med intervju och frågeformulär.

Skäl att delta i MET

Studier visar att flertalet av de som genomgår MET minskar sin alkoholkonsumtion.

MET är lika effektivt som mer omfattande behandlingar.

MET kan användas som en första och självständig behandling eller som ett inslag i en längre behandling, ibland som en förbehandling, men också för att uppmuntra till förstärkt motivation.

MET-behandlingen består av 5 samtal inklusive kartläggningen. Behandlingen pågår i ca 3 månader. Samtalen är enskilda tillsammans med en eller fler behandlare.

 

Community Reinformcement Approach (CRA)

CRA är ett behandlingsprogram som främst har utvecklats för personer med beroendetillstånd och som har bestämt sig för ett nyktert liv. Programmet består av ca 12 träffar under tre månaders tid samt 2–3 uppföljningssamtal efter det.

CRA:s huvuduppgift är:

-        att hjälpa klienten att bli medveten om varför han/hon använder droger/alkohol.

-        att hjälpa klienten till att hitta alternativa beteende som är bättre anpassade till ett nyktert liv.

Under behandlingen kommer klienten att tillsammans med sin behandlare komma överens om en tidsbestämd nykterhet och få hjälp att formulera sina mål inom olika livsområden. Lära sig metoder för att hantera olika slags problem. Få öva de nya färdigheterna under samtalen samt genom hemuppgifter.

Klienten ses som en aktiv deltagare under behandlingen.

 

Haschavvänjningsprogrammet (HAP)

Haschavvänjningsprogrammet är ett behandlingsprogram som vänder sig till vuxna som vill sluta röka hasch. Programmet bygger på enskilda samtal vilka som längst varar 45 minuter. Under programtiden gäller total drogfrihet och nykterhet. I programmet ingår urinprovstagning en gång per vecka. Proverna skickas på analys för att ge möjlighet att tillsammans följa att cannabisvärdet sjunker såvida inget nytt intag sker.

Programmets upplägg

Sammanlagt 18 träffar under 6–8 veckor

Del 1: Medicinsk inriktning med fokus på hantering av abstinensen och fakta om cannabis.

Den här delen pågår under 2-3 veckor anpassat efter varje persons behov.

Del 2: Psykologisk inriktning med fokus på känslor kopplat till cannabis.

Den här delen pågår under 2-3 veckor anpassat efter varje persons behov.

Del 3: Social inriktning med fokus på hur livet ska se ut framöver och där vi jobbar med återfallsprevention. Den här delen pågår under 2–3 veckor anpassat efter varje persons behov.

 

Behandling spel om pengar

Problem med spel om pengar kan påverka ditt liv negativt på olika sätt så som dina relationer med familj, vänner, arbete, hälsa och ekonomi. För dig som önskar stöd erbjuder vi behandling. Vi erbjuder även anhörigstöd om du står någon nära med spelproblematik.

Behandlingen är en individuell samtalsbehandling som vänder sig till dig som önskar bli från dina spelproblem. Behandlingen bygger på kognitiv beteendeterapi, KBT. Behandlingen är uppdelat i moduler och antalet sessioner varierar i varje modul. Behandlingen är individuellt anpassad och innefattar 13 sessioner fördelat under 20 veckor, men detta kan variera. Du kommer arbeta med hemuppgifter.

Modulernas innehåll:

-          Bedömning av spelproblem och samsjuklighet.

-          Psykoedukation och förklaringsmodeller för spelproblem.

-          Analys av spelbeteendet

-          Alternativa aktiviteter

-          Irrationella speltankar.

-          Spelsug och beteendeexperiment.

-          Booster och uppföljning.

2–3 månader efter avslutad behandling kommer du erbjudas ett uppföljande boostersamtal.

 

Anhörigstöd, Community Reinforcement Approach and Family Training (CRAFT)

En del människor mår inte bra eller upplever svårigheter i sin vardag. Det kan för vissa bero på

beroendeproblematik eller psykisk funktionsnedsättning. Ett fungerande nätverk av andra människor är en viktig förutsättning för återhämtning. Du som anhörig är viktig!

Vi erbjuder stöd både enskilt och i grupp.

 

Utbildning i CRAFT-metoden

Stöd och sysselsättningsenheten har CRAFT-kurser för anhöriga. Deltagare som har gått på kurserna berättar att de har fått med sig verktyg för hur de kan förhålla sig till både dem själva som anhöriga och till sina närstående. Vi erbjuder även enskilda samtal med anhöriga utifrån CRAFT-metoden.

CRAFT är en evidensbaserad metod vilket innebär att man i upprepade studier har sett att CRAFT är en effektiv metod för anhöriga. Anhöriga mår bättre, får minskad ångest oavsett om personen med missbruk går in i behandling eller inte. CRAFT har visat sig vara effektivt i olika typer av beroenden såsom alkohol, droger och läkemedelsberoende. CRAFT rekommenderas sedan 2015 i Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för missbruks -och beroendevård.

 

Kontakt gällande serviceinsatser

Stödcenter missbruk
Öppen mottagning: Mån, Ons, Fre 08:00-10:00 
Övriga tider varje vardag 08:00-16:30 erbjuder vi tidsbokade besök.   

Telefon: 0500-49 73 17
Mailadress hittar du här.

Besöksadress: Södra Trängallén 1, Skövde