Åtgärdsvalsstudie

Skövde kommun har, tillsammans med Trafikverket, gjort en analys av den grovmaskiga vägstrukturen kring och genom Skövde i syfte att öka tillgängligheten för alla transportslag till och förbi Skövde. De åtgärder som föreslås i rapporten är främst sådana som ökar kapaciteten i befintligt vägsystem.

Mer långtgående förändringar beror till stor del på Skövdes fortsatta utveckling och belyses med fördel i samband med en översyn av kommunens översiktsplan. Åtgärderna som föreslås fungerar som ett planeringsunderlag för respektive väghållare att arbeta vidare utifrån.

Här kan du ladda ner slutrapporten

Bilagor