33. Lidens urskog och ängar

I bergbranten väster om Rånna ligger Lidens urskog som bjuder på granjättar med en meters diameter i brösthöjd! Springkorn och trolldruva samt det sällsynta gräset, jättegröe, finns även.

Sluttningen mellan Smedsgården och Liden är ett mycket värdefullt lövskogsområde. Höjdskillnaden mellan diabasplatån och odlingsmarken nedanför är cirka 130 meter. Branterna som täcks av lövskog är orörda och har låg kontinuitet. Talusbranter finns på flera ställen och ibland är inslaget av gran större, liksom andelen död ved. De nedre delarna av sluttningarna har varit lövängar och spår av hamlade träd finns långt upp i branterna.

Strax norr om Rånna ligger Lidens ängar, som är före detta åkermark. Landskapet är småskaligt och präglas av stenrösen, hasselbuskar och hamlade träd. Ett par mindre bäckar rinner genom området som har en mycket rik vårflora.

I det gamla kalkbrottet mellan Lidens ängar och Mölltorps gård finns en liten sjö omgiven av rödfyrhögar och dramatiska alunskifferväggar, samt ett kalktuffdraperi där vatten rinner fram.

Lidens urskog och ängar nås genom Billingeleden eller dess anslutande stigar.