39. Bäckagården och Ängen

Lövskogen vid Ängen är ett av de finaste lundområdena på Billingens östsluttning. Området är en sedan länge igenvuxen ängsmark där skogen har naturskogskaraktär.

Gamla hamlade träd påminner om ängsepoken, medan gott om döda träd och lågor visar på orördheten. I fältskiktet märks desmeknopp, trolldruva, vätteros, skogsnycklar och storrams.

En stor mängd intressanta lavar, svampar och mossor kan hittas på de äldre och döda träden, däribalnd grov baronmossa, platt fjädermossa, almlav, klosterlav, rökticka och tegelticka.