Bild på betesmark

41. Säterkrokens betesmark

Vid Säterkroken finns en av de större naturliga gräsmarkerna i Skövde. Området består delvis av gamla åkrar som nyttjats som betesmark sedan lång tid.

Andra delar är gamla slåtterängar som idag är glest trädklädda med ask, björk och enstaka jätteekar. Floran är rik med en stor mängd betesgynnande arter, tex kattfot, dargräs, blåsuga och blåklocka.