57. Östen med omgivningar

Östen är en internationellt känd rastplats för fåglar. Sädgäss och mer än 1 000 sångsvanar besöker sjön Östen tidigt på våren när isen går upp.

Sjön Östen är en av landets mest värdefulla fågelsjöar. Den är en viktig rastlokal som gäss, svanar, änder och vadare behöver under sin flyttning. Under ett par veckor då isen släpper rastar mängder av sångsvanar i sjön. Man har också noterat mer än 10 000 gäss och 5 000 änder. Också för de flesta av våra vadarfåglar är sjön och omgivningarna värdefulla som rastplats både vid höst- och vårsträcken. Här kan du se ovanliga häckande fågelarter som rödbena, småfläckig sumphöna och gräshoppssångare.

Östen är en grund lerslättssjö med näringsrikt vatten och riklig vegetation. Runt större delen av sjön finns ett bälte med säv och bladvass som in mot land övergår i högvuxna gräs- och starrmarker. Genom sjön rinner de båda åarna Tidan och Ösan.

Östens vattennivå har sänkts flera gånger vilket i kombination med långvarig tillförsel av näringsämnen har lett till igenväxning. En stor del av Östens strandängar hävdas och sköts med bete och slåtter. Hävden håller strandängarna öppna och gynnar många fågelarter. När betesdjur betar i strandkanten bildas en öppen vegetationsfri zon innanför vassbältet. Denna "blå bård" är en mycket produktionsrik miljö där ungfåglar lätt finner föda.

Bästa tiden för ett besök vid Östen är mars-april, före och under islossningen. Fågellivet kan studeras från bl.a. fågeltornen och fågelplattformen. Dessa når du från parkeringsplatsen vid Logården.