60. Igelstorps ändmoräner

Vid Igelstorp finns ett stort antal tydliga ändmoräner i öst-västlig riktning. Den mest markerade moränryggen är ca 1 kilometer lång.

Den mest markerade moränryggen ligger norr om Igelstorp och här är även Sventorps kyrka belägen. Väster om kyrkan finns fina torrängsväxter.

Höjdryggarna är värdefulla inslag i landskapsbilden och av stort geologiskt intresse. De är uppbyggda av isälvsgrus och sand, och utgör spår från inlandsisens tillbakadragande.