Bild på sjö i Skultorp

63. Skultorps sjölandskap

Kamelandskapet öster om Skultorp är kraftigt kuperat och variationsrikt med flera sjöar, lövskogar och våtmarker. Markerna är intressanta och spännande med gott om stigar att vandra på.

Mellan Kroksjön och Lillesjön finns orörd sumpskog med björk, klibbal, gammal grov tall och rikligt med lågor samt död ved.

Sjöarna har bra pH-värde och flodkräfta förekommer i flera av dem. Sothöna, skäggdopping och knipa häckar här. Det hotade gräset skogssvingel har noterats i området.

Parkering finns söder om Sjötorpssjön och vid elljusspåret.