Bild på sumpskog

64. Ömsån

Längs Ömnsån finns flera områden med orörda sumpskogar med gråal och klibbal. Flera sällsynta sländor lever i ån vars vattenkvalitét är god.

Forsärla och strömstare häckar här och kungsfiskare ses ofta fiska i ån. Floran är rik med arter som gullpudra, strutbräken och blåsippa. Humle slingarar sig längs trädstammaran.

De orörda skogaran är gynnssamma för småfågel som tex härmsångare. I mer öppna partier vidtar videsnår och starrmader. Här häckar bl a kärrsåmgare, gräshoppsångare och näktergal.

Ömsån rinner norrut, i en ravin, genom det militära övningsområdet ca 10-15 meter under den omgivande slättens nivå. Störningar från militär verksamhet märks genom bandvagnsspår som korsar bäcken på flera ställen.