66. Timaden och Tidan

Vid Timaden omges Tidan av stora, flacka översvämningsmarker. Området är en av Tidans mest värdefulla fågellokaler med stora mängder rastande svanar, gäss, änder och vadare.

Stora delar av Timaden hävdas som betande strandängar. Bland de häckande arterna märka tofsvipor, gulärlor och enkelbeckasiner. Tidna rinner norrut från sjön Stråken i Mullsjö och avvattnar stora delar av östra Skaraborg. En kanotled inbjuder till upptäcksfärder.

Området nås enklast österifrån.