69. Betesmark vid Axtorp

Naturbetesmarken vid Axtorp har en rik flora. Svinrot finns i stora mängder och vittnar tillsammans med smörboll, grönvit nattviol och ängsskallra om att området varit slåttermark i forna dagar.

Området är delvis igenvuxet och för att bevara artrikedomen bör gräsmarken slås eller betas.