Bild på Våmbs ängar

1. Våmbs ängar

Våmbs ängar och lövskog är ett mosaikartat område med öppna betesmarker, lövblandskog och rasbranter.

Området är sagolikt vackert oavsett årstid, med körsbärsträd i vårskrud eller sommarklätt i grön mantel och inte minst när lövskogen står i brinnande höstfärger.

De finaste kullarna närmast diabasbranten är välbetade, naturliga gräsmarker. Hit hör klassiska växter som jungfrulin, ögontröst och sandviol, små men vid närmare betraktelse fulländade. De gamla åkrarna, som också betas, kantas av vackra stenmurar och trädrader av fågelbär och ask. Mot Skaravägen är marken fuktigare och här växer strutbräken, en ormbunke som kan bli bröst-höjdshög. Nåpabäcken, som i vissa partier rinner ut över kalkstensterrasserna är en av flera bäckar i området.

Många små och stora djur kan ses i markerna. På hösten samlar nötkråkan ivrigt hasselnötter till sitt vinterförråd. Tidiga vårmorgnar kan man få se fältharar boxas och slåss om honorna. Våmbs ängar gränsar i söder till en golfbana. Vissa gräsytor mellan banorna sköts som slåttermark och skapar en fin artrikedom.

Ängarna nås från Simsjövägen eller från rastplatsen vid Skaravägen.