Bild från Borgundaberget

16. Borgundaberget

Borgundaberget är ett av de minsta platåbergen och huvudsakligen bevuxet med lövskog som tillsammans med skogarna i Hene är kommunens mest värdefulla triviallövbestånd.

Uppe på platån växer framförallt asp, björk och sälg. Skogen är inte gallrad utan det finns gott om döda träd och lågor. På dessa finns en rik och varierad svampflora med bland annat gott om olika tickor.

Området nås enklast från Falköpingsvägen där det finns en parkering vid en utflyktsvänlig enebacke.