6. Billingsluttningen mellan Risängen och Skultorp

Där Sydbillingen möter Skultorp har naturkrafterna skapat en nivåskillnad på 100 meter. Rasbranter med vidsträckta blockmarker möter Henes lövtäckta kullar.

I de brantaste partierna finns orörd skog rik på ädellövträd. Mindre branta delar har i forna dagar brukats som lövängar. Kvar står idag riktigt grova och gamla hamlade askar och almar. Magnifika lavar som lunglav och almlav lyser upp de grova, gråbarkade stammarna. Här finner du även ängsgranskog samt ek- och klibbalsumpskog. Skogen är orörd och därför finns gott om död ved, en bristvara i dagens skogar.

Området nås lättast via Billingeleden från Skultorp eller Simsjön.