Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan (MAS) har till uppgift att säkerställa att kraven på hög patientsäkerhet och god kvalitet enligt gällande lagstiftning tillgodoses i vården.

MAS har utifrån detta ansvar för kvalitet och säkerhet inom sektor vård och omsorg och sektor socialtjänsts verksamheter.
 
MAS har ansvar för att utarbeta riktlinjer för hur vården/omvårdnaden och rehabiliteringen ska bedrivas, till exempel inom följande områden:
  • Informationsöverföring och vårdplanering.
  • Dokumentation.
  • Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter.
  • Läkemedelshantering.
  • Medicintekniska produkter (hjälpmedel).
  • Vårdprogram.
  • Avvikelsehantering och anmälan enligt lex Maria.