Sektor vård och omsorgs organisation

Sektor vård och omsorg ansvarar för insatser till äldre och funktionshindrade och verksamheten styrs i huvudsak utifrån Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Verksamheten omfattar:
 • ­insatser i hemmet till exempel hemvård, trygghetslarm med mera
 • ­dagverksamhet såsom dagcenter och träffpunkter
 • särskilda boendeformer som äldreboenden, gruppbostäder med mera
 • ­anhörigstöd
 • rehabilitering

Organisation

Sektorn har cirka 1 700 medarbetare och är indelad i följande avdelningar och enheter:

 • enhet sektorsstab
 • ekonomienheten
 • biståndsenheten
 • utvecklingsenheten
 • avdelningen för hemtjänst som består av enheterna hemtjänst, serviceboenden, natt och larm, sjuksköterskor och rehab
 • avdelningen för äldreboende som består av enheterna äldreboende, korttid, dagverksamhet, anhörigstöd och träffpunkt caféer
 • avdelningen för personlig assistans som består av enheterna personlig assistans, korttidsvistelse boendestöd, kontaktperson ledsagarservice och bemanning
 • avdelningen för boende inom funktionsnedsättning som består av enheterna bostad med särskild service och daglig verksamhet/fritidsverksamhet


organisationsbild sektor vård och omsorg