Skogs- och friluftsområdet vid Billingehus

Skogen vid Billingehus är ett mycket populärt och värdefullt friluftsområde i Skövde kommun. Det tätortsnära läget och de många lederna gör området välbesökt.

Naturvårdsprojektet syftade till att upprätta en åtgärdsplan för vård och förvaltning av skogen vid Billingehus. Syftet med planen var att skapa förutsättningar för att kunna bedriva ett skogsbruk som tar bättre hänsyn till rekreationsvärden och naturvärden. En hänsyn som innebär att man använder alternativa metoder vid avverkning av skog.

Inför projektet inventerades 500 hektar skog som därefter delades in i mindre områden. Varje delområde beskrevs och tilldelas en skötselplan som anpassades efter områdets friluftsliv, naturvärden och betydelse för landskapsbilden.

Skogsstyrelsen genomförde både inventeringen och sammanställde åtgärdsplanen. Projektet bidrar till att uppnå två av de svenska miljökvalitetsmålen, nämligen Ett rikt växt- och djurliv samt Levande skogar.