Södra brottet (2022-2024)

Projektet Södra brottet drivs av Skövde kommun och finansieras till största del av statliga bidrag (90%) och syftar till att gynna fågellivet i ett nedlagt kalkbrott väster Skövde tätort

Södra brottet är ett före detta kalkbrott som efter att det lades ned blev ett tätortsnära grönområde. Delar av området blev 1992 ett fågelskyddsområde och i början på 2000-talet genomfördes åtgärder i våtmarken för att skapa häckningsöar och livsmiljöer för fåglar. För drygt 20 år sedan byggdes även ett tak på utsiktsplatsen med informationsskyltar och bord och bänkar för att tillgängliggöra platsen. Vissa röjningar har utförts med några års mellanrum i området men annars har större delen varit under igenväxning och inga betesdjur har varit i området på länge.

 Inom projektet kommer våtmarkerna i Södra brottet att öppnas upp kraftfullt genom avverkningar, stubbfräsning och fortsatt bete. Grävningar kommer göras både i sjön och i branterna. Visuellt från utsiktsplatsen kommer både vatten och kalkstensväggarna att synas betydligt mer än när projektet påbörjas.

Åtgärderna i projektet syftar i första hand till att stärka fågelvärden i området samtidigt som allmänheten informeras om fågel och kulturvärden från den tillgängliga utsiktsplatsen. Samarbete sker med Skövde fågelklubb och Platåbergens Geopark. Projektet har potential att gynna drygt 10 rödlistade fågelarter.

Varför ska man då restaurera eller skapa våtmarker?

Sedan framförallt 1800-talet har vi dikat, torrlagt eller odlat upp större delen av våtmarksarealen i Sverige vilket har gjort våtmarker till en bristvara i landskapet. Våtmarker hör till våra mest artrika naturtyper och är livsmiljö för många av våra groddjur och fåglar. Våtmarker kan även rena vatten från kväve och fosfor som annars kan leda till övergödning. Förutom det kan våtmarker även binda växthusgaser samt bidra till grundvattenbildning. Våtmarker har alltså många funktioner som vi människor behöver.

 

Läs mer om projektet här.