Natur och friluftsliv i Aspö och Karstorp

Under 2011 fick Skövde bidrag beviljat från Länsstyrelsens lokala naturvårdssatsning (LONA) för att inventera och redovisa intressena ur naturvårds-, friluftsliv och naturpedagogisk synpunkt i Aspö-Karstorpsområdet.

Projektet kommer att uppdatera kunskapen om vilka växter och djur som finns i Aspö-Karstorpsområdet och ligga till grund för en skötselplan över samma område.

Aspö-Karstorpsområdet är ett varierat och kuperat naturområde i Skövde, med sjöar, våtmarker, gräsmarker och skogar av olika slag. Området har även stor betydelse för Skövdes friluftsliv och som tätortsnära natur. Resultatet kommer att redovisa vilken skötsel som är nödvändig för att bevara och stärka områdets värden inom natur, friluftslivet och som ett pedagogiskt verktyg för skolor. Arbetet projektleds av Skövde kommun och utförs av Stiftelsen Pro Natura och Skövde Naturskyddsförening.

Syftet med projektet är att inventera naturvärden och värden för friluftslivet och upprätta en skötselplan för att gynna värdena i ett tätortsnära naturområde. Projektet bidrar till att uppnå tre av de svenska miljökvalitetsmålen, nämligen Levande sjöar och vattendrag, Levande skogar samt Ett rikt växt- och djurliv.