Insektsinventering i Billingekleven

På Billingens branter ligger Billingekleven, det senaste tillskottet till Skövdes naturreservat. I det 36 hektar stora området finns bergs- och rasbranter med gammal, orörd skog.

Branta klippor och död ved tillsammans med källor och bäckar skapar skuggiga och fuktiga miljöer som är gynnsamma för mossor, lavar, svampar och insekter. Kunskapen om insektsförekomster kring Billingen var mycket liten innan inventeringen genomfördes.

Projektets syfte var att göra en inventering och upprätta en artlista över påträffade insekter i ett 20-30 hektar stort område i Billingekleven. Inventeringen skedde genom skådning, håvning, sållning samt med fällor vid olika tider under året. Inventeringsresultatet gav en bättre bild av vilka insektsarter som förekommer i Billingekleven, vilket utgör ett underlag för åtgärder inom naturvård och friluftsliv.

Bara inventering av storfjärilar i området resulterade i cirka 300 arter varav sex hotklassade, bland annat den rödlistade allmänna bastardsvärmaren. Andra insektsgrupper som inventerades var långhorningar, en familj som tillhör skalbaggarna.

Deltagare och finansiärer i arbetet var en grupp insektskunniga inom Skövde Naturskyddsförening. Projektet bidrar till att uppnå två av de svenska miljökvalitetsmålen, nämligen Ett rikt växt- och djurliv samt Levande skogar.