Grova trädinventering

Gamla, grova träd utgör livsmiljö för många sällsynta och hotade arter av fåglar, fladdermöss, insekter, mossor, lavar och svampar. Upp emot 400 rödlistade arter, ungefär en tiondel av alla rödlistade arter i Sverige, är knutna till gamla träd.

Särskilt värdefulla för den biologiska mångfalden är gamla ekar som kan vara livsmiljö för flera hundra olika arter. Det som gör just eken så speciell är att den kan bli mycket gammal, uppemot 1000 år! För att nå en så hög ålder måste eken ha en bra växtmiljö med mycket ljus och gott om plats.

Förutom naturvärden har de gamla träden höga kulturella värden som lämningar från äldre tiders samhälle. Träden upplevs också som ett vackert inslag i landskapet. De flesta grova träd återfinns i odlingslandskapet, i alléer och i parker.

För att vi ska kunna ta hänsyn till de grova träden i naturvårdsarbetet behövs information om var de växer, hur stora de är och om de är i behov av skötselåtgärder. Naturvårdsprojektet syftade därför till att inventera grova lövträd i utvalda delar av kommunen. Arbetet skedde genom studier av flygbilder, fältbesök och sammanställning av information ur Skövdes naturvårdsprogram. Vitog också hjälp av lokalkännedom hos organisationer, myndigheter och enskilda personer.

Om projektet

Omkring 50 procent av den totala arealen skog och betesmark i Skövde kommun inventerades på grova lövträd i detta projekt. Deltagare och finansiärer i arbetet var Skövde kommun, Skogsvårdsstyrelsen och Skövde naturskyddsförening. Projektet bidrar till att uppnå två av de svenska miljökvalitetsmålen, nämligen Ett rikt växt- och djurliv samt Levande skogar.

Här hittar du slutrapporten för projektet.