Skogsområde öster om Hållsdammsbäcken

Från sjön Hållsdammen på Billingen rinner Hållsdammsbäcken ner för bergssluttningen. Vattnet har under lång tid skurit ner i berget och skapat en ravin med upp till tio meter höga diabasväggar.

Projektet inventerade ett 40 hektar stort skogsområde på Billingssluttningen, öster om Hållsdammsbäcken. Här finns rasbranter och sluttningar med gran- och björkskog, hassellundar och ett av kommunens största bokbestånd.

Inventeringen omfattade kärlväxter, lavar, mossor och svampar. Dessutom fakta samlades om områdets geografi, topografi, hydrologi och geologi. Kartläggningen av områdets naturvärden låg till grund för ett förslag till skötselplan men också till ett förslag om naturreservat i hela eller delar av det inventerade området. Endast ravinmiljön kring bäckenär biotopskyddad.

Bland fynden hör ett stort bestånd av den lilla klockpyrolan och många rödlistade svamparter, exempelvis bronssopp, rutkremla, kastanjesopp, jättemusseron, slöjröksvamp och igelkottsröksvamp.

Deltagare och finansiärer i arbetet var Skövde Naturskyddsförening. Projektet bidrar till att uppnå två av de svenska miljökvalitetsmålen, nämligen Ett rikt växt- och djurliv samt Levande skogar.