Sjövandrande Tidanöring

Projektet syftade till att förbättra öringens möjligheter att vandra och leka i Tidan. Därför anlades fiskvägar förbi flera dammar och några viktiga lek- och uppväxtområden restaurerades.

Vattendraget Tidan har sitt källområde i Ulricehamns kommun. På sin krokiga väg norrut passerar Tidan flera kommuner och fylls på av många mindre vattendrag, bland annat ån Ösan i Skövde kommun. Efter 185 km nås slutligen Mariestad, där Tidan mynnar ut i Vänern.

Tidanöringen utgör en av tre stammar av insjööring som finns kvar i Vänern. Fisken lever sitt vuxna liv i sjön och vandrar upp i Tidan för att fortplanta sig och leka under hösten. För att kunna leka och lägga sin rom behöver öringen strömmande, syrerikt vatten och grusbotten, gärna på en skuggig plats. Innan kraftverksdammar byggdes i Tidan och dess biflöden kunde öringen vandra upp i vattendraget och leka på lämpliga platser. I dag kan fisken inte nå sina forna lekplatser, vilket försämrar fortplantningen. Dessutom har öringpopulationer stängts in mellan kraftverken. Populationerna är isolerade och kan alltså inte vandra för att nå passande lekplatser.

Projektet syftade till att förbättra öringens möjligheter att vandra och leka i Tidan. Därför anlades fiskvägar förbi flera dammar och några viktiga lek- och uppväxtområden restaurerades. För att hitta passande miljöer gjordes en detaljinventering, med avseende på bottenförhållanden och strandvegetation i Tidans biflöden. Information om Tidanöringen och bevarandearbetet spreds till allmänheten och till föreningar, bland annat genom en hemsida - som nu inte är längre finns tillgänglig.

Eftersom Tidan rinner genom flera kommuner var projektet ett samarbete mellan Skövde, Mariestad och Töreboda. Projektet bidrar till att uppnå två av de svenska miljökvalitetsmålen, nämligen Ett rikt växt- och djurliv samt Levande sjöar och vattendrag.