Modersmål i förskolan

Förskolan ska arbeta för att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål. Enligt läroplanen för förskolan ska medvetenhet om det egna kulturarvet och delaktighet i andras kultur bidra till att barnen utvecklar sin förmåga att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. Barn lär i de vardagliga aktiviteterna, i lek och i skapande verksamhet. Personalen ska därför anpassa aktiviteter, arbetssätt, miljö och material efter barnens behov.

Särskilda åtgärder som till exempel tvåspråkig personal, lärare i modersmålsstöd eller kulturstödjare kan vara viktiga komplement. Även barnens föräldrar är en viktig tillgång och resurs. Detta gäller i varje förskola där det finns barn som har annat modersmål än svenska.

Finskt språkstöd

I förvaltningsområden för nationella minoriteter finns det utökad rätt till förskola, helt eller delvis på minoritetsspråket. Skövde kommun ingår i det finska förvaltningsområdet. Finskt språkstöd i förskolan erbjuds från och med hösten 2019 på Dalvägens förskola. Barn som enligt lag har rätt till förskoleverksamhet på finska har förtur till Dalvägens förskola.

Ansökan görs via e-tjänsten för förskola och skola där du anger under övrigt att du önskar finskt språkstöd på Dalvägens förskola.