Situationsplan

En situationsplan är en ritning som visar fastigheten (tomten), byggnaderna och omgivningen ovanifrån.

Beställ en karta

För att kunna göra en situationsplan behöver du först beställa en karta. Vilken typ av karta du behöver beror på vad du ska bygga.

Komplett karta:
Används vid all nybyggnation vid bostäder, kontor eller industri med mera som behöver anslutning till gata eller VA-anslutning.
Kartan visar höjdkurvor och marknivåer.

Enkel karta:
Används vid tillbyggnader av industri- och lagerbyggnad, garage eller tillbyggnad av bostadshus där VA-anslutning inte behövs.

Beställa karta här!


Rita in förändring

På en situationsplan ska du rita ut alla förändringar och skriva in alla mått så att det är tydligt vad du planerar att göra.

Ritningen ska visa:

  • Nya och befintliga byggnader
  • Tydliga markeringar om någoting ska rivas
  • Storlek på alla ny- och tillbyggnader. Det betyder att du markerar mått för byggnadens alla sidor
  • Lägesbestämning av alla ny- och tillbyggnader. Det innebär att du anger markhöjder, golvhöjd och avstånd till närmaste fastighetsgränser


Situationsplan ritas vanligtvis i skala 1:400 eller 1:1000 beroende på storleken på fastigheten.


Tips och råd

  • Alla handlingar som lämnas in ska vara fackmannamässigt utförda. Ritningarna ska vara tydliga och lättlästa på vitt olinjerat papper, ritad med svart penna.