Kulturhistoriska byggnader och kulturmiljöer

Många byggnader och områden har pekats ut i kommunens kulturmiljöprogram som särskilt värdefulla.

Kulturmiljön ställer särskilda krav

Många byggnader och områden i Skövde kommun ingår i kommunens kulturmiljöprogram och extra hänsyn måste tas ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt. De unika värden som bebyggelsen har får inte förvanskas eller försämras. Därför är det viktigt att du stämmer av vad som gäller för just din fastighet och byggnad.

Om en byggnad är särskilt värdefull ur kulturmiljösynpunkt eller om fastigheten ingår i ett särskilt värdefullt område ställs högre krav på bygglov för olika åtgärder.

I vissa fall kan du rådgöra med kommunantikvarien om exempelvis material- och färgval. Som fastighetsägare för en fastighet är du skyldig att hålla byggnader och tomten i vårdat skick.