Kulturvärden i bygglovsprocessen

Rör din ansökan en byggnad eller i ett område med höga kulturhistoriska värden kan du behöva ta extra hänsyn när du vill göra ändringar, renovera eller bygga nytt. Du har som byggherreansvar att se till att byggnadens och platsens kulturvärden tas tillvara och respekteras.

Kulturmiljö

Bedömningar av vad som är kulturhistoriskt värdefullt kan i olika grad förändras över tid, genom framväxten av nya kunskaper och synsätt. Vissa värden kan däremot vara mer beständiga än andra. Kulturvärden kan på så sätt bevaras, omskapas, utvecklas och nybildas i takt med samhällets utveckling och förändring.