Planprogram för Horsås Trädgårdsstad

Planprogrammets syfte och innehåll

Syftet med planprogrammet är att utifrån riktlinjerna i Framtidsplanen ta fram ett samlat planeringsunderlag för den fysiska utvecklingen av Horsåsområdet. 

Programområdet är ca 175 ha stort och beläget i nordöstra delen av Skövde tätort, öster om Östra leden, söder om Gamla Törebodavägen samt norr om Haslums/ Räddningsverkets övningsfält. Programmet beskriver förutsättningarna för att omvandla dagens åkerlandskap till en attraktiv och välfungerande ny stadsdel om ca 1200 bostäder och med den klassiska trädgårdsstaden som förebild. Kommunfullmäktige godkände planprogrammet 16 juni 2008 som underlag för framtagande av detaljplaner inom området.

Till planprogrammet hör ett separat kvalitets- och gestaltningsprogram för utformning av gator, parker, naturmark mm. Även en separat miljökonsekvensbeskrivning har upprättats.