Planprogram för Norrmalm

Planprogrammets syfte och innehåll

Planprogrammets syfte är att översiktlig utreda förutsättningar och visa på visioner för utveckling mot en mer blandad bebyggelse inom Mossagården, kv. Städet samt Norrmalms handels- och verksamhetsområde.

Målet är att utveckla området från dagens handels- och verksamhetsområde till ett stadsdelscentra där funktioner som bostäder, skola, service, handel och kontor blandas. I planprogrammet studeras områdets möjliga utveckling utifrån två tidsperspektiv; En visionsbild som beskriver en möjlig önskvärd utveckling fram till år 2040 samt en målbild till år 2020 utifrån konkreta förfrågningar från fastighetsägare.