Planprogram för Södra Ryd

Planprogrammets syfte och innehåll

Syftet med planprogrammet är att översiktlig utreda förutsättningar och redovisa förslag på hur Södra Ryd kan utvecklas, utifrån infrastruktur, grönområden, bostadsbebyggelse och verksamheter. När det gäller trafikförsörjning ska fokus ligga på möjligheterna att utveckla kollektivtrafiken samt cykel- och gångtrafik. Programmet ska också utreda möjligheten att förtäta området med fler bostäder och inkludera nya bostadsområden och kvarter, bland annat de som redovisas i ÖP 2025.

Planprogrammet godkändes av kommunfullmäktige 31 oktober 2019.