Ändring av detaljplan för Björkebacken etapp III & IV

Karta


Detaljplanen antogs av kommunstyrelsen den 13 februari 2023, KS § 26/23 och fick laga kraft den 11 mars 2023.

Planområdet är beläget i Stöpen.

Syftet med ändring av detaljplanen är att möjliggöra byggnation på redan planerade
tomter, genom att förändra bestämmelser kring suterräng.

Planförslaget avviker inte från Skövde kommuns översiktsplan ÖP2025.

Planprocessen består av samrådsskede, granskningsskede, antagandeskede och laga kraft. Ändring av detaljplan för Björkebacken etapp III och IV har fått laga kraft.

 Skede

 

Antagna handlingar (i PDF-format):

Plankarta
Planbeskrivning
Samrådsredogörelse


Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar om detaljplan