Ändring av detaljplan för Björkebacken etapp III & IV

 

 Karta

 

Detaljplanen fanns utställd för samråd från den 3 november till den 17 november 2022.

Planområdet är beläget i Stöpen.

Syftet med ändring av detaljplanen är att möjliggöra byggnation på redan planerade
tomter, genom att förändra bestämmelser kring suterräng.

Planförslaget avviker inte från Skövde kommuns översiktsplan ÖP2025.

Planprocessen består av samrådsskede, granskningsskede, antagandeskede och laga kraft. Ändring av detaljplan för Björkebacken etapp III och IV är i samrådsskedet.

 Skede

 

Samrådshandlingar i PDF-format:

Planbeskrivning
Samrådskrets

 

 

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar om detaljplan