Detaljplan för utökning av kv. Vadden

Detaljplan för utökning av kv. Vadden

Detaljplanen fanns utställd för samråd från 16 september till 28 oktober 2021. Ett öppet samrådsmöte hölls den 14 oktober i Skövde stadshus (se "Kungörelse plansamråd och utökad samrådstid" nedan).

Planområdet är beläget på Billingsluttningen, ca 1 km väster om Skövde centrum. Det angränsar i norr och öster till Falkvägen, i söder till Södra Bergvägen.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en förtätning av bostäder i anslutning till befintlig bebyggelse på fastigheten Vadden 2.

I kv Vadden äger Skövdebostäder tre befintliga punkthus och önskar att komplettera kvarteret med två punkthus till i 7 våningar. Förtätningen av bostadsbebyggelse i kv Vadden innebär att parkmark behöver tas i anspråk. En detaljplan behöver tas fram för att skapa mer byggrätt i kvarteret.  Planområdet är centralt beläget med väl utbyggd infrastruktur.

Planförslaget bedöms vara förenligt med Skövde kommuns översiktsplan ÖP 2025.

Planförslagets genomförande bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan.

Planprocessen består av samrådsskede, granskningsskede, antagandeskede och laga kraft. Detaljplan för utökning av kv. Vadden är i samrådsskedet.

 

Samrådshandlingar i PDF-format:

Plankarta
Planbeskrivning
Kungörelse
Kungörelse plansamråd och utökad samrådstid
Samrådskrets

Bilaga A - Behovsbedömning
Bilaga B - Planprogram med samrådsredogörelse
Bilaga C - Översiktlig geoteknisk undersökning
Bilaga D - Arkeologisk utredning
Bilaga E - Översiktlig miljöteknisk undersökning
Bilaga F - Kompletterande miljöteknisk undersökning
Bilaga G - Utredning av buller, luftkvalitet, luftstötsvåg och vibrationer
Bilaga H - Dagvatten- och skyfallsutredning
Bilaga I - Industribuller

 

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar om detaljplan