Detaljplan för utökning av kv. Vadden

 

Detaljplan för utökning av kv. Vadden

Detaljplan för utökning av kv Vadden har fått laga kraft 2024-02-02.

Detaljplanen antogs av kommunstyrelsen 2022-09-05, §155/22. Detaljplanen överklagades till mark- och miljödomstolen som gav kommunen rätt 2023-06-02. Detta beslut överklagades till mark- och miljööverdomstolen som beslutade 2024-02-02 att inte ge prövningstillstånd.

Planområdet är beläget på Billingsluttningen, ca 1 km väster om Skövde centrum. Det angränsar i norr och öster till Falkvägen, i söder till Södra Bergvägen.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en förtätning av bostäder i anslutning till befintlig bebyggelse på fastigheten Vadden 2.

Skövdebostäder har idag tre punkthus inom fastigheten, och önskar komplettera kvarteret med ytterligare två punkthus i 7 våningar. Förtätningen av bostadsbebyggelsen innebär att parkmark behöver tas i anspråk.

Planförslaget bedöms vara förenligt med Skövde kommuns översiktsplan ÖP 2025.

Planförslagets genomförande bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan.

Planprocessen består av samrådsskede, granskningsskede, antagandeskede och laga kraft. Detaljplan för utökning av kv. Vadden har fått laga kraft.

Skede 

Antagna handlingar i PDF-format:

Plankarta
Planbeskrivning
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande
Underrättelse om granskningsutlåtande

Bilaga A - Behovsbedömning
Bilaga B - Planprogram med samrådsredogörelse
Bilaga C - Översiktlig geoteknisk undersökning
Bilaga D - Arkeologisk utredning
Bilaga E - Översiktlig miljöteknisk undersökning
Bilaga F - Kompletterande miljöteknisk undersökning
Bilaga G - Utredning av buller, luftkvalitet, luftstötsvåg och vibrationer
Bilaga H - Dagvatten- och skyfallsutredning
Bilaga I - Industribuller
Bilaga J - Risk
Bilaga K - Solstudie
Bilaga L - PM Grundvatten
Bilaga M - Lågfrekvent buller

 

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar om detaljplan