Detaljplan för utökning av kv. Vadden

 

Detaljplan för utökning av kv. Vadden

Detaljplanen fanns utställd för granskning från den 25 april till den 16 maj 2022.

Planområdet är beläget på Billingsluttningen, ca 1 km väster om Skövde centrum. Det angränsar i norr och öster till Falkvägen, i söder till Södra Bergvägen.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en förtätning av bostäder i anslutning till befintlig bebyggelse på fastigheten Vadden 2.

Skövdebostäder har idag tre punkthus inom fastigheten, och önskar komplettera kvarteret med ytterligare två punkthus i 7 våningar. Förtätningen av bostadsbebyggelsen innebär att parkmark behöver tas i anspråk.

Planförslaget bedöms vara förenligt med Skövde kommuns översiktsplan ÖP 2025.

Planförslagets genomförande bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan.

Planprocessen består av samrådsskede, granskningsskede, antagandeskede och laga kraft. Detaljplan för utökning av kv. Vadden är i granskningsskedet.

 

Granskningshandlingar i PDF-format:

Plankarta
Planbeskrivning
Samrådsredogörelse
Underrättelse
Granskningskrets

Bilaga A - Behovsbedömning
Bilaga B - Planprogram med samrådsredogörelse
Bilaga C - Översiktlig geoteknisk undersökning
Bilaga D - Arkeologisk utredning
Bilaga E - Översiktlig miljöteknisk undersökning
Bilaga F - Kompletterande miljöteknisk undersökning
Bilaga G - Utredning av buller, luftkvalitet, luftstötsvåg och vibrationer
Bilaga H - Dagvatten- och skyfallsutredning
Bilaga I - Industribuller
Bilaga J - Risk
Bilaga K - Solstudie
Bilaga L - PM Grundvatten

 

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar om detaljplan