Detaljplan för utökning av kv. Vadden

 

Detaljplan för utökning av kv. Vadden


Detaljplanen fanns utställd för granskning mellan den 25 april till 16 maj 2022. 
Inkomna yttranden under granskningstiden och bemötande av dessa redovisas i ett granskningsutlåtande, se nedan. Kommunstyrelsen beslutade om att anta detaljplanen den 5 september 2022. Antagandet överklagades och ärendet avgjordes av Mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolens beslut är överklagat och ärendet ligger nu hos Mark- och miljööverdomstolen för bedömning om prövningstillstånd.

Planområdet är beläget på Billingsluttningen, ca 1 km väster om Skövde centrum. Det angränsar i norr och öster till Falkvägen, i söder till Södra Bergvägen.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en förtätning av bostäder i anslutning till befintlig bebyggelse på fastigheten Vadden 2.

Skövdebostäder har idag tre punkthus inom fastigheten, och önskar komplettera kvarteret med ytterligare två punkthus i 7 våningar. Förtätningen av bostadsbebyggelsen innebär att parkmark behöver tas i anspråk.

Planförslaget bedöms vara förenligt med Skövde kommuns översiktsplan ÖP 2025.

Planförslagets genomförande bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan.

Planprocessen består av samrådsskede, granskningsskede, antagandeskede och laga kraft. Detaljplan för utökning av kv. Vadden är överklagad.

Skede

 

Antagna handlingar i PDF-format:

Plankarta
Planbeskrivning
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande
Underrättelse om granskningsutlåtande

Bilaga A - Behovsbedömning
Bilaga B - Planprogram med samrådsredogörelse
Bilaga C - Översiktlig geoteknisk undersökning
Bilaga D - Arkeologisk utredning
Bilaga E - Översiktlig miljöteknisk undersökning
Bilaga F - Kompletterande miljöteknisk undersökning
Bilaga G - Utredning av buller, luftkvalitet, luftstötsvåg och vibrationer
Bilaga H - Dagvatten- och skyfallsutredning
Bilaga I - Industribuller
Bilaga J - Risk
Bilaga K - Solstudie
Bilaga L - PM Grundvatten
Bilaga M - Lågfrekvent buller

 

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar om detaljplan