Upphävande av avstyckningsplan Hene Övregården 8:10 och Millomgården 7:2

Hene Övregården 8:10 och Millomgården 7:2

 

Upphävande av avstyckningsplan Hene Övregården 8:10 och Millomgården 7:2 fanns utställd för samråd från 26 september till 10 oktober 2022. Detaljplanen vann laga kraft den 25 november 2022.

Planområdet är beläget i norra utkanten av Skultorp.

Planens syfte är att upphäva avstyckningsplanen för att möjliggöra fastighetsreglering.

Planen handläggs med begränsat standardförfarande, det innebär samrådsskede, antagandeskede och laga kraft. Upphävande av avstyckningsplan Hene Övregården 8:10 och Millomgården 7:2 har vunnit laga kraft.

Skede 

Antagna handlingar i PDF-format:

Plankarta
Planbeskrivning
Beslut om antagande

Bilaga:
Bilaga A - Samrådsredogörelse

 

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar om detaljplan